Rådgivning om erstatning ved ekspropriation

Der kan opstå behov for rådgivning om erstatning ved ekspropriation, da ekspropriation er lovfæstet i Grundlovens § 73 og anfægter ejendomsrettens ukrænkelighed.

Ifølge Grundloven kan en grundejer ikke pålægges at afstå sin ejendom uden gyldig grund, og der skal være hjemmel til ekspropriation i en specifik lov og mod fuld erstatning.

Offentlige myndigheder skal derfor overholde en række procedurekrav i forbindelse med ekspropriationer. Er disse krav ikke overholdt, er den pågældende ekspropriation ulovlig og kan indbringes for domstolene, der kan omstøde den.

En lovmæssig korrekt procedure omkring en ekspropriation er varsling af grundejerne, afholdelse af åstedsforretning og udsendelse af ekspropriationsprotokol.

Det er typisk en landinspektør, der tilbyder rådgivning til offentlige myndigheder før og under en ekspropriationsproces. Med den rette rådgivning bliver alle formalia overholdt i processen. Rådgivning om erstatning ved ekspropriationen er særlig vigtig, da et korrekt og grundigt sagsforløb mindsker uenigheder og fremtidige retstvister mellem de to parter.

Rådgivning om ekspropriation til private og erhvervsdrivende

Som privat person eller erhvervsdrivende kan du også søge råd og vejledning hos en landinspektør i det tilfælde, at din ejendom skal eksproprieres.

Det er ofte en ubehagelig oplevelse, at myndighederne griber ind og fratager ens ejendom. Her kan en rådgivende landinspektør hjælpe dig med at forstå reglerne og de procedurekrav, der er i forbindelse med en ekspropriation – og ikke mindst dine rettigheder som grundejer.

Det er helt væsentligt at vurdere, om du er blevet tilbudt tilstrækkelig erstatning for tabet, du lider som grundejer.

Gennem rådgivning om erstatning ved ekspropriation bliver du bekendt med de forskellige krav, som du kan stille til erstatning for dit tab som grundejer. Det kan være en vurdering af selve ejendomserstatningen samt ulempeerstatning. Du kan også få godtgørelse for de omkostninger du har haft i forbindelse med rådgivning og bistand. Du modtager erstatningen skattefrit.